انصرافی های فروخته شده
ردیف نام و نام خانوادگی طبقه  برج متراژ پیش پرداخت اقساط جمع مبالغ
تاریخ  مبلغ تاریخ مبلغ
1 فاطمه عرب اول آسمان 116 96/10/4 3,000,000,000 96/11/5 108,000,000 3,308,000,000
96/10/14 200,000,000
2 ناصر بختیاری اول آفتاب 116 96/10/20 3,200,000,000 96/11/28 100,000,000 3,300,000,000
3 نعمت اله یمینی دوم  آفتاب 115 96/11/15 2,810,000,000     2,810,000,000