انصرافی های فروخته شده
ردیف نام و نام خانوادگی طبقه  برج متراژ پیش پرداخت اقساط ( سال 1396 ) اقساط ( سال 1397 ) جمع مبالغ میزان بدهی تا پایان ارزش افزوده طبقات (ریال )
تاریخ  مبلغ تاریخ مبلغ تاریخ مبلغ
1 فاطمه عرب اول آسمان 116 96/10/4 3,000,000,000 96/11/5 108,000,000 آسفالت و جدول کشی -30,000,000 3,408,000,000 1,017,500,000
96/10/14 200,000,000 96/12/10 100,000,000
2 ناصر بختیاری اول آفتاب 116 96/10/20 3,200,000,000 96/11/28 100,000,000 97/2/2 100,000,000 3,870,000,000 555,500,000
97/3/3 100,000,000
97/3/28 100,000,000
96/12/27 100,000,000 97/5/3 100,000,000
97/5/30 100,000,000
آسفالت و جدول کشی -30,000,000
3 نعمت اله یمینی دوم  آفتاب 115 96/11/15 2,810,000,000 96/12/22 130,000,000 97/1/15 130,000,000 3,430,000,000 948,600,000
97/2/17 130,000,000
97/3/30 130,000,000
97/4/17 130,000,000
آسفالت و جدول کشی -30,000,000