آفتاب
ردیف نام و نام خانوادگی متراژ ( متر مربع ) مبلغ 40% اقساط ( 10 قسط ) جمع مبالغ ( ریال )
تاریخ مبلغ ( ریال ) سال 1396
تاریخ مبلغ
1 فرامرز پرنیان 25 96/7/29 500,000,000 96/9/4 225,000,000 1,700,000,000
96/10/6 225,000,000
96/7/29 300,000,000 96/11/5 225,000,000
96/12/7 225,000,000
2 مرتضی عرب 25 96/8/1 1,400,000,000 96/9/13 175,000,000 1,750,000,000
96/10/11 175,000,000
3 مرتضی ترامشلو 29 96/8/16 1,650,000,000 96/9/19 210,000,000 2,260,000,000
96/10/23 200,000,000
96/11/29 200,000,000
4 رضا یزدانی 21 96/9/9 960,000,000 96/9/30 165,000,000 1,455,000,000
آبتین درویش 96/10/28 165,000,000
باقر شاکری 96/12/3 165,000,000
آسمان
ردیف نام و نام خانوادگی متراژ ( متر مربع ) مبلغ 40% اقساط ( 10 قسط ) جمع مبالغ ( ریال )
تاریخ مبلغ ( ریال ) سال 1396
تاریخ مبلغ
1 معصومه علیزاده ملک کلایی 20 96/8/15 1,120,000,000 96/9/28 140,000,000 1,540,000,000
96/10/30 140,000,000
96/11/30 140,000,000
2 سید ناصر احمدی 25 96/8/24 1,400,000,000 96/10/9 175,000,000 1,925,000,000
96/11/25 350,000,000
3 فاطمه خیرخواه ثابت قدم 35 96/10/4 1,960,000,000 96/12/3 245,000,000 2,205,000,000
4 اکبر احمدی بشکانی 21 96/10/10 1,200,000,000 96/11/10 145,000,000 1,345,000,000
5 حمید شعرباف زاده 45 96/10/21 1,500,000,000     2,520,000,000
96/11/1 1,020,000,000    
6