جدول دیرکرد اعضاء
ردیف نام و نام خانوادگی جریمه دیرکرد محاسبه شده از ابتدا تا تاریخ 1-6-93 (ریال) جریمه دیرکرد محاسبه شده از تاریخ 1-6-93  تا تاریخ 1-7- 94 (ریال) جریمه دیرکرد محاسبه شده از تاریخ 1-7-94 تا تاریخ 1-7- 95 (ریال) جریمه دیرکرد محاسبه شده از تاریخ 1-7-95 تا تاریخ 1-4- 96 (ریال) جریمه دیرکرد محاسبه شده از تاریخ 1-4-96 تا تاریخ 1-1- 97 (ریال) جریمه دیرکرد محاسبه شده از تاریخ 1-1-97 تا تاریخ 1-11- 97 (ریال) مجموع (ریال)
1 اشرف السادات احتشامی 58,000,000 29,000,000 65,500,000 90,000,000 73,938,000 _ 316,438,000
2 سید ناصر احمدی ( تجاری ) _ _ _ _ _ 60,021,000 60,021,000
3 اکبر احمدی بشکانی ( تجاری ) _ _ _ _ _ 35,023,000 35,023,000
4 اعظم احمدوندیان 33,000,000 75,000,000 98,000,000 115,000,000 115,697,000 47,675,000 484,372,000
5 پریوش اشرفی 48,000,000 69,000,000 108,000,000 111,000,000 106,275,000 _ 442,275,000
6 پریوش اشرفی 39,000,000 68,000,000 108,000,000 118,000,000 113,025,000 _ 446,025,000
7 علیرضا اعتمادفر 3,146,000 8,000,000 117,000,000 _ 11,000,000 _ 139,146,000
8 فرخ افتخاری _ _ _ _ _ 62,389,000 62,389,000
9 شهره افشاری _ _ _ _ _ 79,444,000 79,444,000
10 شهره افشاری 43,000,000 32,000,000 43,000,000 43,000,000 21,255,000 _ 182,255,000
11 صابر ایمان زاده 11,670,000 38,000,000 84,000,000 76,000,000 91,000,000 25,184,000 325,854,000
12 نادر آریج _ _ _ _ _ 4,710,000 4,710,000
13 محمد بهزادی _ _ 29,000,000 _ 29,000,000 _ 58,000,000
14 جواد بیرام زاده _ _     4,603,000 _ 4,603,000
15 ناصر بختیاری 21,000,000 21,000,000 _ _ _ _ 42,000,000
16 محمد حسن برآبی _ 46,400,000 71,500,000 28,000,000 17,604,000 _ 163,504,000
17 ایرج بوالحسنی _ _ _ _ 42,633,000 _ 42,633,000
18 ایرج بوالحسنی _ _ _ 13,000,000 42,669,000 _ 55,669,000
19 مجتبی بوجارپور _ _ _ _ _ 12,644,000 12,644,000
20 مجتبی بوجارپور _ _ _ _ _ 12,644,000 12,644,000
21 محسن بوجارپور _ _ _ _ _ 10,957,000 10,957,000
22 محسن بوجارپور _ _ _ _ _ 10,957,000 10,957,000
23 محمد حسین براتی _ _ _ 4,400,000 17,828,000 _ 22,228,000
24 ابوالقاسم پاشایی _ _ _ _ 222,190,000 _ 222,190,000
25 ابوالقاسم پاشایی _ _ _ _ 130,200,000 _ 130,200,000
26 اکرم پورعلی _ _ 14,960,000 72,000,000 42,000,000 _ 128,960,000
27 اکرم پورعلی _ _ _ 51,000,000 22,000,000 _ 73,000,000
28 غلامحسین پیریائی 40,000,000 72,000,000 98,500,000 115,000,000 84,698,000 49,400,000 459,598,000
29 جعفر پیکری قرانقیه _ _ _ 3,000,000 25,900,000 _ 28,900,000
30 جعفر پیکری قرانقیه _ _ _ 3,000,000 25,900,000 _ 28,900,000
31 مرتضی ترامشلو ( تجاری ) _ _ _ _ _ 103,822,000 103,822,000
32 کیومرث تولائی ظفری 63,000,000 70,000,000 51,000,000 31,000,000 56,292,000 42,794,000 314,086,000
33 فاطمه تیمور پورکامی _ _ _ _ 27,000,000 28,115,000 55,115,000
34 علیرضا رضائی مجد _ _ _ _ _ 12,173,000 12,173,000
35 علیرضا رضائی مجد _ _ _ _ _ 12,173,000 12,173,000
36 امیر جعفری _ _ _ _ _ 7,000,000 7,000,000
37 جواد جلالی _ _ _ _ 13,500,000 9,751,000 23,251,000
38 جواد جلالی _ _ _ _ 13,500,000 9,751,000 23,251,000
39 محسن جلالی _ _ _ _ 12,500,000 12,948,000 25,448,000
40 محسن جلالی _ _ _ _ 12,500,000 12,948,000 25,448,000
41 خلیل حنیف 25,000,000 _ _ _ _ _ 25,000,000
42 رحیم حیدری 125,000,000 74,000,000 80,000,000 63,000,000 34,000,000 _ 376,000,000
43 احمد حیدریان _ _ 1,500,000 _ 13,000,000 _ 14,500,000
44 احمد حیدریان _ _ 2,000,000 _ 16,000,000 _ 18,000,000
45 داود حقدوست _ _ _ _ 4,340,000 _ 4,340,000
46 کسری حقدوست _ _ 15,000,000 _ 33,000,000 _ 48,000,000
47 علی حکمت _ _ _ _ 13,000,000 _ 13,000,000
48 علی حکمت _ _ _ _ 13,000,000 _ 13,000,000
49 بهمن خلیل زاده شبستری 3,700,000 16,000,000 _ 3,000,000 2,895,000 _ 25,595,000
50 فاطمه خیرخواه ( تجاری ) _ _ _ _ _ 89,063,000 89,063,000
51 منیژه داوران قرانقیه _ _ _ _ 13,000,000 _ 13,000,000
52 منیژه داوران قرانقیه _ _ _ _ 13,000,000 _ 13,000,000
53 جعفر رزمی کامل _ _ _ 1,200,000 _ _ 1,200,000
54 شهرزاد کاوسی _ 5,000,000 _ _ _ _ 5,000,000
55 کامران کاوسی کلجاهی _ 5,000,000 _ _ _ _ 5,000,000
56 شاهین شادآباد بدر ( تجاری ) _ _ _ _ _ 20,622,000 20,622,000
57 داود شکری _ _ _ _ 17,500,000 1,477,000 18,977,000
58 حمید شعرباف زاده ( تجاری ) _ _ _ _ _ 295,174,000 295,174,000
59 کاوس شیخعلی زاده _ _ _ _ 2,000,000 _ 2,000,000
60 حسین صالحی فرید _ _ _ 23,150,470 39,000,000 15,254,000 77,404,470
61 وحید صالحی فرید 5,600,000 _ 14,500,000 37,000,000 39,000,000 15,254,000 111,354,000
62 محمد صفری _ _ _ _ 17,000,000 8,791,000 25,791,000
63 زهرا صیادی _ _ _ _ _ 10,390,000 10,390,000
64 نگین السادات صادقی _ _ _ _ 6,200,000 _ 6,200,000
65 محسن عدل محمدی 27,000,000 _ _ _ 6,074,000 _ 33,074,000
66 فاطمه عرب _ _ _ _ _ 28,500,000 28,500,000
67 مرتضی عرب ( تجاری ) _ _ _ _ _ 235,697,000 235,697,000
68 ژاله عمرانی _ _ 15,000,000 _ 33,000,000 _ 48,000,000
69 فروغ غدیری پور _ 35,800,000 29,000,000 _ 10,000,000 _ 74,800,000
70 امیر غفاری 45,700,000 43,000,000 60,000,000 86,000,000 48,456,000 _ 283,156,000
71 سیما غلامیان _ _ 10,590,000 18,000,000 20,000,000 _ 48,590,000
72 شهرود فریدی ثانی 46,000,000 59,000,000 119,500,000 92,000,000 15,748,000 _ 332,248,000
73 فرشاد کاهه _ _ _ _ 11,000,000 _ 11,000,000
74 فرشاد کاهه _ _ _ _ 11,000,000 _ 11,000,000
75 محمد کفاشان _ _ 9,590,000 18,000,000 20,000,000 _ 47,590,000
76 حشمت کوشکی _ _ _ 39,950,000 23,000,000 _ 62,950,000
77 رضا مجذوب _ _ _ _ _ 26,836,000 26,836,000
78 ملوک مختار _ _ _ 18,000,000 29,185,000 _ 47,185,000
79 ملوک مختار _ _ _ 8,000,000 11,546,000 _ 19,546,000
80 حسن مرادی 22,000,000 41,000,000 86,500,000 22,000,000 30,000,000 _ 201,500,000
81 حسن مرادی 37,000,000 34,000,000 57,000,000 22,000,000 13,597,000 _ 163,597,000
82 حمیده موسوی 10,200,000 _ _ _ 3,000,000 _ 13,200,000
83 حمیده موسوی 8,200,000 _ _ _ 3,000,000 _ 11,200,000
84 سید مهدی موسویان _ 24,388,940 32,000,000 _ 10,000,000 _ 66,388,940
85 سید منوچهر نرگسی مطلق _ _ _ _ 13,000,000 5,000,000 18,000,000
86 محمدرضا نیکوکلاه _ _ _ _ 16,600,000 _ 16,600,000
87 کلوریا وکیلی شیبانی _ _ _ 104,000,000 164,076,000 69,535,000 337,611,000
88 نعمت اله یمینی _ _ _ _ _ 50,300,000 50,300,000
89 ثریا بیات - ماندانا بیات _ 14,850,000 1,000,000 _ _ _ 15,850,000
جمع (ریال) 715,216,000 880,438,940 1,421,640,000 1,428,700,470 2,142,924,000 1,534,416,000 8,123,335,410