انصرافی های فروخته شده
ردیف نام و نام خانوادگی طبقه  برج متراژ پیش پرداخت اقساط ( سال 1396 ) اقساط ( سال 1397 ) اقساط ( سال 1398 ) اقساط ( سال 1399 ) جمع مبالغ میزان بدهی از بابت سهم الشرکه (ریال )
تاریخ  مبلغ تاریخ مبلغ تاریخ مبلغ تاریخ مبلغ تاریخ مبلغ
1 فاطمه عرب اول آسمان 116 96/10/4 3,000,000,000 96/11/5 108,000,000 _ _ 98/2/5 700,000,000     4,585,500,000 100,000,000
98/2/8 400,000,000
96/10/14 200,000,000 96/12/10 100,000,000 98/3/13 77,500,000
2 امیر قیروانی اول آفتاب 116 96/10/20 3,200,000,000 96/11/28 100,000,000 97/2/2 100,000,000 98/10/1 100,000,000     4,685,500,000 0
97/3/3 100,000,000
97/3/28 100,000,000
97/5/3 100,000,000
97/5/30 100,000,000
97/7/2 100,000,000
97/8/13 100,000,000
96/12/27 100,000,000 انتقال از سهم 132 192,750,000
97/8/21
انتقال از سهم 132 192,750,000
97/8/21
انتقال از سهم 132 50,000,000
97/12/7
انتقال از سهم 132 50,000,000
97/12/7
3 نعمت اله یمینی دوم  آفتاب 115 96/11/15 2,810,000,000 96/12/22 130,000,000 97/1/15 130,000,000 98/1/15 100,000,000     4,470,000,000 168,600,000
97/2/17 130,000,000
97/3/30 130,000,000
97/4/17 130,000,000
97/6/5 130,000,000
97/6/31 130,000,000
97/12/7 650,000,000